Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương 2020

thang bảng lương
Pháp luật

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương 2020

Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương:

Điều 93 Bộ luật lao động 2012 có quy định “người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động” và phải “tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở, công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.”

Mặc khác, Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định một số nguyên tắc khi xây dựng thang, bảng lương như sau:

“a) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

b) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

c) Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.”

Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng được quy định chi tiết tại Điều 3 Nghị định 90/2019/NĐ-CP:

Vùng Mức lương tối thiểu vùng
Vùng I 4.420.000 đồng/tháng
Vùng II 3.920.000 đồng/tháng
Vùng III 3.430.000 đồng/tháng
Vùng IV 3.070.000 đồng/tháng

Như vậy, căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 3 Nghị định 90/2019/NĐ-CP thì doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương và việc xây dựng thang lương, bảng lương dựa trên cơ sở tham khảo ý kiến Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp để thỏa thuận, xác định mức lương trong thang lương, bảng lương phù hợp với các quy định của pháp luật lao động. Mức lương tối thiểu vùng thường sẽ được điều chỉnh và cập nhật liên tục nên khi Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp cần điều chỉnh lại thang lương, bảng lương phù hợp với quy định pháp luật.

Thủ tục đăng ký, cập nhật, thay đổi, báo cáo thang lương, bảng lương

Đăng ký thang lương, bảng lương:

Trình tự[1]:

Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định và gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện (được hướng dẫn chi tiết tại mục III);

Bước 2: Gửi hồ sơ thang lương, bảng lương cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.

Thành phần hồ sơ:

  • Thang lương, bảng lương;
  • Công văn đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương;
  • Bảng quy định tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh ngành, nghề, công việc trong thang lương, bảng lương;
  • Quy chế tiền lương, thưởng, phụ cấp (nếu có);
  • Quyết định ban hành hệ thống thang lương, bảng lương;
  • Ý kiến tham gia của Ban chấp hành Công đoàn cở sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp;
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Cách thực thực hiện: nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Phòng Lao động – Thương binh và xã hội nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Lưu ý: Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 121/2018/NĐ-CP thì doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được không phải gửi thang lương, bảng lương cho Phòng Lao động – Thương binh và xã hội nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương:

Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP có quy định về việc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương như sau:

6. Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp

Như vậy, khi Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp có trách nhiệm rà soát, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương đảm bảo quy định của pháp luật lao động và gửi hồ sơ đăng ký thang lương, bảng lương (tại mục II.1) đến Phòng Lao động – Thương binh và xã hội nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Hướng dẫn chi tiết cách xây dựng thang lương, bảng lương:

Bước 1: Cập nhật mức lương tối thiểu vùng theo Điều 3 Nghị định 90/2019/NĐ-CP

Bước 2: Thống kê các chức danh, công việc chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ (mục III Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH)

Bước 3: Phân nhóm chức danh công việc (Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH)

Bước 4: Thiết kế mức lương tương ứng với các bậc trong thang lương, bảng lương (mục II.5 và III.5 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH)

Lưu ý: khoản 2 Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP thì khi xây dựng thang lương, bảng lương khoảng cách chênh lệch giữa các bậc lương liền kề phải đảm bảo khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%

Bước 5: Tham khảo ý kiến của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện.

Bước 6: Gửi thang lương, bảng lương đến Phòng Lao động – xã hội nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh.


[1] Quyết định 636/QĐ-LĐTBXH năm 2019

Back To Top