Các đối tượng khó khăn do dịch Covid-19 được hỗ trợ theo nghị quyết 42/NQ-CP

Các đối tượng khó khăn do dịch Covid-19
Pháp luật đời sống xã hội

Các đối tượng khó khăn do dịch Covid-19 được hỗ trợ theo nghị quyết 42/NQ-CP

Nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân, người lao động cả nước, góp phần ổn định xã hội, ngày 09/04/2020, Chính phủ quyết nghị thực hiện một số biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo Nghị quyết 42/NQ-CP, các nhóm đối tượng được hỗ trợ và nội dung hỗ trợ như sau:

  Đối tượng Nội dung hỗ trợ
  1 Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, hoặc nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên 1.800.000 đồng/người/tháng
Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động Được vay không có tài sản đảm bảo, lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương ngừng việc còn lại
Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 Hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng
  4 Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp Hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng
  5 Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm Hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng
  6 Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng Hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng
  7 Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng Hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng
  8 Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia Hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng

Lưu ý: Đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chính sách trở lên tại Nghị quyết thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

Back To Top